S-A55V

5 کانال
Class D
4 × 60 RMS Watt با 1 × 300 RMS Watt ‏(فقط 2Ω) ولتاژ 14.4
4 × 40 RMS Watt با 1 × 200 RMS Watt ‏(فقط 4Ω) ولتاژ 14.4
2 × 120 RMS Watt با 1 × 300 RMS Watt ‏(فقط 4Ω) ولتاژ 14.4
درای LPF/HPF

قیمت محصول

23,900,000 تومان